foto: Wiesław Majka, Kancelaria PMK

PEM

IV Forum: zasada ostrożności

W prawie polskim zasada ostrożności jest ujęta w art. 6 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska – Kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

23.09.2019

24.12.2018

Powołanie Zespołu Społecznych Doradców Prezydenta Miasta Krakowa

ZARZĄDZENIE Nr 3551/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 24.12.2018 r.
w sprawie utworzenia oraz określenia kierunków działania Zespołu Społecznych
Doradców Prezydenta Miasta Krakowa.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994,
poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Celem zapewnienia merytorycznego wsparcia w ramach wybranych obszarów
funkcjonowania Miasta Krakowa, pod bezpośrednim nadzorem Prezydenta Miasta Krakowa
tworzy się Zespół Społecznych Doradców Prezydenta Miasta Krakowa, zwany dalej Zespołem.
2. W skład Zespołu wchodzą członkowie, wyróżniający się szczególną wiedzą
i umiejętnościami w zakresie danego obszaru merytorycznego doradztwa.
§ 2.
Zespół działa w następujących obszarach i składzie:
1) Przedsiębiorczość - Janusz Chwajoł;
2) Problematyka bioelektromagnetyczna - Marta Patena;
3) Współpraca z organizacjami międzynarodowymi w zakresie dziedzictwa kulturowego Krakowa - Robert Piaskowski.
§ 3.
Główne kierunki działania Zespołu w szczególności polegają na:
1) pełnieniu funkcji opiniotwórczo-doradczej, w tym udzielanie Prezydentowi Miasta
Krakowa wsparcia i porad w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności,
2) wpływaniu na wizerunek Miasta Krakowa poprzez działania doradcze,
3) dokonywaniu analiz i oceny sytuacji Miasta oraz współuczestnictwo
w opracowywaniu planów strategicznych dla Miasta,
4) opiniowaniu projektów o charakterze strategicznym, istotnych dla szeroko
rozumianego rozwoju Miasta Krakowa, zgodnie z odrębnymi dyspozycjami
Prezydenta Miasta Krakowa,
5) współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej, parlamentarzystami i
środowiskami społeczno-gospodarczymi w zakresie przygotowania odpowiednich
analiz i ocen,
6) reprezentowaniu Miasta Kraków w stosunkach zewnętrznych i w kontaktach z
podmiotami, instytucjami krajowymi oraz koordynowaniu opracowywania projektów i
realizacji zadań, w ramach indywidualnych zleceń Prezydenta Miasta Krakowa.
§ 4.
Społeczni Doradcy współpracują z odpowiednimi dla danych obszarów
merytorycznych organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
§ 5.
Czynności, o których mowa w niniejszym zarządzeniu Społeczni Doradcy
wykonują nieodpłatnie.
§ 6.
Traci moc zarządzenie Nr 229/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 lutego
2015 r. w sprawie utworzenia oraz określenia kierunków działania Zespołu Społecznych
Doradców Prezydenta Miasta Krakowa.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

26.10.2018

Honoris Gratia dla działalności na rzecz ochrony mieszkanców przed PEM

Gdy prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski, otwieral III Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi. Bezpieczne Limity, na zakończenie swojego wystąpienia, wreczył radnej miasta Krakowa, wspólorganizatorce Forum, Marrcie Patena odznaczenie Honoris Gratia za działalność, na rzecz mieszkanców miasta, w ich ochronie przed nadmiernym promieniowaniem elektromagnetycznym.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

13.10.2018

VIII Rajd Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

W sobotę 13 października rano, z Rynku Głównego wystartował VIII Rajd Samochodowy pod hasłem "Szlakiem Krakowskich Kupców". Trasa rajdu wiedzie przez: Proszowice, Połaniec, Baranów Sandomierski, Tarnobrzeg, Sandomierz  do Ostrowca Świętokrzyskiego. Razem około 260 km. Jak co roku, puchar dla najlepszej zawodniczki Rajdu jedzie na metę.  

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Koncert Charytatywny na rzecz Fundacji DKMS

World Doctors Orchestra w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie z Programem: 
Ignacy Jan Paderewski - Uwertura Es-dur; Fryderyk Chopin - I Koncert Fortepianowy E-moll op. 11; Ludwig van Beethoven - VIII Symfonia F-dur op. 93

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Dzień Edukacji Narodowej 2018

W tym roku innowacja w VII Liceum Ogólnokształcącym: spotkanie w kawiarence "Siódme Niebo". Doskonała obsługa klasy 2B, portretowanie nauczycieli w trakcie spotkania i wręczanie upominków - rysunki - wcześniej przygotowanych. Dziękuję za zaproszenie! 

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Odkrywanie wolności - doświadczanie niepodległości

Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkól podstawowych "Odkrywanie wolności - doświadczanie niepodleglości odbywała sie w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa, pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa oraz Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. 
Każde działanie skierowane na wychowywanie dzieci i młodzieży - popieram. 

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Prezentacja Kandydatek i Kandydatów listy KW "Wspólna Malopolska"

W celu przybliżenia sylwetek kandydatek i kandydatów do Sejmiku Województwa Małopolskiego KW „Wspólna Małopolska” z okręgu 3 (miasto Kraków) zaprosiliśmy dziennikarzy na konferencję prasową.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Tradycyjne strzelanie o klejnot Króla Kurkowego i Marszałków

Doroczne strzelanie o Klejnot Króla Kurkowego i Marszałków na Pasterniku. 

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Dożynki Miejskie

Na końcu Miasta, bo na osiedlu Przewóz, tegoroczne Dożynki Miejskie: msza św., wystąpienia Gości i wreczenie chleba, występy dzieci.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Koncert dla Honorowych Obywateli Krakowa

W Kolegiacie św. Anny w Krakowie odbył sie koncert dla uczczenia dzisiejszych Honorowych Obywateli Miasta Krakowa

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Nowi Honorowi Obywatele Miasta Krakowa: B.Rajčić i prof.J.Skalski

CIII uroczystą sesji Rady Stłecznego Królewskiego Miasta Krakowa zwołano dla  nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Pani Biserce Rajčić oraz dla nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Panu Profesorowi Januszowi Skalskiemu

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Święto Miasta - uroczysta msza św.

Święto Miasta z okazji rocznicy lokacji Krakowa - uroczysta msza św. w Bazylice Franciszkanów

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Finał Konkursu Uczeń - Obywatel

Projekt edukacyjny od lat realizowany przez Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana dla uczniów szkół podstawowych, którego finał odbywa sie w Dniu Otwartym Magistratu.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Rower z loterii na wakacje

Wygrany w loterii na Pikniku Rodzinnym wmaju rower otrzymała wzorowa uczennica Szkoły Podstawowej nr 162. Gratulacje !

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

XV Koncert Charytatywny uczniów SP 162

Coroczne pokazy uczniów Szkoły Podstawowej nr 162

CZYTAJ WIĘCEJ >>>