16.12.2015

Rezolucja Rady Miasta Krakowa

                                                                                                                                                                                             

Rada Miasta Krakowa

zebrana na sesji w dniu 16 grudnia 2015 r.

uchwala niniejszą

REZOLUCJĘ

skierowaną do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Ministra Cyfryzacji, Ministra Rozwoju,

Ministra Środowiska, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Parlamentarzystów RP oraz Prezesa UKE

w sprawie nowelizacji przepisów Specustawy Telekomunikacyjnej i planów jej liberalizacji.

 

Rada Miasta Krakowa zaniepokojona doniesieniami z posiedzenia Komisji Cyfryzacji Sejmu RP, na którym pani Minister Anna Streżyńska zapowiedziała, że z MC jako pierwsza pod obrady Sejmu trafi nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych (tzw. megaustawa), związana z wizytą papieża Franciszka na Światowych Dniach Młodzieży 2016 w Krakowie. Tzw. "nowela franciszkańska" ma trafić do Sejmu na przełomie roku i ma ułatwić organizację wielkich imprez masowych poprzez trwałą rozbudowę sieci i budowę sieci tymczasowych.

Radni Miasta Krakowa maja świadomość, że szybki rozwój telekomunikacyjny jest paszportem do społeczeństwa informacyjnego oraz niezbędnym warunkiem wzrostu gospodarczego każdego kraju i rozwijania e-administracji. Polska zagwarantowała, że do 2020 roku wszyscy mieszkańcy będą mieli dostęp do Szerokopasmowego Internetu.
Poszczególne kraje Unii Europejskiej, realizując powyższe zadanie stawiają kolejno na:
1. sieć światłowodową - stabilną i bezpieczną pod wieloma względami,
2. internet satelitarny - w miejscach mniej dostępnych,
3. sieć mobilną – jako uzupełnienie infrastruktury, np. LTE.

Problem łączności telefonicznej w czasie ŚDM był już w Krakowie wielokrotnie dyskutowany. Z uwagi na to, że nasi mieszkańcy są wyjątkowo świadomi problemu wpływu stacji bazowych telefonii komórkowych, osiągnięto kompromis: Firma Orange Polska wybuduje infrastrukturę światłowodową do Campusu Misericordiae w Brzegach koło Wieliczki, gdzie odbędzie się główne spotkanie modlitewne, oraz rozbuduje tymczasową sieć mobilną.

Apelujemy o ponowną analizę potrzeby nowelizacji megaustawy zwanej „nowelą franciszkańską”.

Radni Miasta Krakowa nie przypuszczają, aby sprzeczne z Konstytucją (artykuły: 5, 68, 74 i 86) i ustawą Prawo ochrony środowiska (zasady: przezorności i prewencji) zapisy Specustawy Telekomunikacyjnej oraz plany jej liberalizacji miały podłoże budżetowe (sprzedaż częstotliwości).

Rada Miasta Krakowa przypomina, że już dwukrotnie informowała Parlamentarzystów RP o praktykach stosowanych przez Operatorów sieci telefonii komórkowej. W Rezolucjach z 2012 i 2014 roku, pisaliśmy, że wprowadzenie w 2010 roku Specustawy Telekomunikacyjnej doprowadziło do niekontrolowanego rozwoju telefonii komórkowej pozbawiając organy Państwa
i Samorządu realnej kontroli nad tym ważnym elementem środowiska naturalnego. Obawy te znalazły potwierdzenie w licznych, korzystnych dla obywateli wyrokach WSA oraz NSA w Warszawie, a przede wszystkim w raporcie Najwyższej Izby Kontroli z 2015 r. dotyczącym postępowań administracyjnych związanych z budową i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii komórkowej w Krakowie.

W Polsce odnotowuje się coraz większe poczucie dyskomfortu mieszkańców, zwłaszcza miast, powodowanego przez ekspozycję na sztuczne pola elektromagnetyczne wysokich częstotliwości, generowane przez anteny stacji bazowych, terminale mobilne (smartfony, tablety), systemy WiFi, etc. Stan bieżący uległ znacznemu pogorszeniu w wyniku wdrożenia mobilnych systemów transmisji danych z wykorzystaniem technologii LTE. Problem ten odzwierciedlają liczne protesty obywateli opisywane i dokumentowane przez organizacje społeczne oraz media.
Badania naukowe dowodzą o pojawieniu się również w Polsce: coraz większej ilości par cierpiących na bezpłodność, niespotykanego wcześniej wzrostu nowotworów wśród dzieci i młodzieży oraz przypadków nadwrażliwości elektromagnetycznej.

Unia Europejska trzykrotnie (2009r., 2011r. i 2012r.) zwracała uwagę na zagrożenia ze strony pól elektromagnetycznych oraz wzywała państwa członkowskie do uznania nadwrażliwości elektromagnetycznej za niepełnosprawność, rekomendowała wprowadzenie norm na poziomie do 0,6V/m wewnątrz budynku i zaplanowanie w przyszłości redukcji do 0,2V/m (norma w Polsce to 7V/m), udostępnianie szczegółowych informacji o źródłach i poziomach emisji pól elektromagnetycznych i ich ciągłego jawnego monitoringu.

Apelujemy o zainicjowanie takich prac legislacyjnych, które zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, pozwolą na dalszy rozwój nowych technologii bezprzewodowych wpisany w rozwój gospodarczy Polski, ale jednocześnie będą chronić obywateli przed niepożądanymi skutkami wpływu sztucznego pola elektromagnetycznego na ich zdrowie.

16.12.2015

Czy może być Polak mądry przed szkodą ?

ELEKTROSMOG. Czyli jak ucywilizować cywilizację.

Artykuł , którego jestem autorką, w dwutygodniku KRAKÓW.PL.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

25.11.2015

Wpływ pola elektromagnetycznego na środowisko

Prezentacja z 27.03.2014 r. przedstawiona na Komisji Rady Miasta Krakowa.

Dziękuję Autorowi za udostępnienie.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>